Het zijn van een volwaardig business partner voor de organisatie vraagt om specifieke competenties en vaardigheden op zowel analytisch als sociaal vlak. Deze competenties zijn te ontwikkelen. De persoonlijkheidseigenschappen beïnvloeden het vermogen om deze competenties ontwikkelen. Bepaalde persoonlijkheidseigenschappen ondersteunen de ontwikkeling van competenties of frustreren die ontwikkeling juist, zoals aangegeven in een eerder artikel. Wanneer persoonlijkheidseigenschappen de ontwikkeling van competenties die nodig zijn voor een business partner beïnvloeden, is het interessant om te kijken in hoeverre de huidige populatie aan Finance Professionals zich kan ontwikkelen tot volwaardig business partner. Andreas Wismeijer en Jan Heinen deden onderzoek naar de persoonlijkheidseigenschappen van de huidige populatie Finance Professionals. Daarmee kregen zij een beeld in hoeverre deze persoonlijkheidseigenschappen de ontwikkeling van competenties en vaardigheden van de business partner ondersteunen of frustreren.

Kan iedere Finance Professional zich ontwikkelen tot business partner?

De invloed van persoonlijkheid op het al dan niet kunnen ontwikkelen van competenties en vaardigheden is complex. Bij de ontwikkeling van competenties en vaardigheden bestaan meer wegen die naar Rome leiden. Toch is het zo dat bepaalde competenties en vaardigheden de mogelijkheid tot het ontwikkelen van competenties en vaardigheden die passen bij een rol als business partner ondersteunen dan wel frustreren.  Zo kunnen we stellen dat drie dimensies van het “Big Five” persoonlijkheidsprofiel, namelijk “Open staan voor nieuwe ervaringen”, “Consciëntieusheid” en “Extraversie” een positieve invloed hebben op competenties die belangrijk worden geacht voor de controller in een rol als businesspartner. Een belangrijke vervolgvraag is dan hoe de huidige populatie Finance Professionals scoort op de verschillende dimensies. Uit de database aan Finance Professionals die wij voor dit onderzoek gebruikten (925 Finance Professionals, waaronder 248 met de term controller in de functietitel) bleek dat de huidige populatie controllers op de drie ondersteunende dimensies minder dan gemiddeld scoren op “Open staan voor nieuwe ervaringen” en “Extraversie” en meer dan gemiddeld op “Consciëntieusheid”. Een belangrijke conclusie is daarbij dat voor een groot deel van de huidige populatie van controllers de transitie naar een rol als businesspartner niet vanzelfsprekend is. Zij zullen een bovengemiddelde inspanning moeten leveren om een rol als business partner te claimen en waar te maken. In het eerder verschenen artikel is per competentie aangegeven hoe de huidige populatie controllers scoort ten opzichte van de ondersteunende persoonlijkheidseigenschappen.