Door Hette Mollema, Vice President Benelux bij Workday

Strategisch businesspartner word je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen. Finance wil een bepalende stem hebben aan de bestuurstafel. Niet alleen verantwoordelijk zijn voor de financiële verslaglegging, maar ook mede richting geven aan de organisatie. Daarvoor zou onder meer de business Finance veel meer moeten betrekken bij de strategische keuzes. Dat is een logische gedachte. Maar gebeurt dat andersom eigenlijk ook? Betrekt Finance de business ook bij de besluitvorming? Daar zijn de meningen over verdeeld.

Een van de interessante uitkomsten van het doorlopende onderzoek naar de transformatie van Finance is dat er een duidelijk verschil van inzicht is tussen Finance en de andere afdelingen over de rol en betrokkenheid van de financiële afdeling. Als je vraagt in hoeverre het financiële team luistert naar de business, dan krijg je heel verschillende antwoorden. De stelling ‘Finance betrekt de business actief bij bijeenkomsten om de behoefte van de business helder te krijgen’ wordt door een kleine 75% van de ondervraagde financiële professionals onderschreven. Van de andere afdelingen vindt maar 47% dat die stelling klopt. ‘Finance luistert aandachtig naar de business’ – uiteraard, meent 72% van Finance. De rest van de organisatie ziet dat toch anders: slechts 41% is het ermee eens. Als derde de vraag of Finance heel snel reageert op verzoeken van de business. Ja, zegt 78% van de financiële professionals, tegen 41% van de rest. Het grootste verschil zit bij de stelling: ‘Finance spant zich zeer in om onenigheid met of tussen andere afdelingen op te lossen. Finance onderschrijft die stelling van harte (69%), de rest nauwelijks (18%).

Hoe kijken andere afdelingen naar Finance?

Het onderzoek, dat in 2021 werd uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, Workday, Agium en Finance on a Mission, biedt een nuttig inkijkje in de positie van het financiële team in de organisatie. Hoe kijken andere afdelingen naar de rol en positie van Finance en hoe vinden de financials zelf dat het gaat? De uitkomsten bieden CFO’s en hun team aanknopingspunten om hun rol te versterken en inderdaad die strategisch partner te worden van de business. 

Er blijkt dus sprake van een flinke ‘perceptiekloof’. Finance vindt dat het de business actief betrekt bij financiële keuzes, goed naar de behoeften luistert en dat het een belangrijke brugfunctie in de organisatie heeft. De andere afdelingen zijn daar niet van overtuigd. Ook waar het gaat om de invloed van Finance in de organisatie is er een verschil van inzicht. Uit het onderzoek kun je opmaken dat Finance vrij veel invloed heeft en dat de andere afdelingen die invloed nog groter inschatten dat Finance zelf. Bijna 70% van de overige teams denkt dat het topmanagement het financiële team belangrijker vindt dan de andere afdelingen (tegen nog geen 60% van Finance). 

Betere communicatie, relevantere data

Uit het onderzoek kun je de conclusie trekken dat de stem van Finance zeker gehoord wordt aan de bestuurstafel, maar dat er in de samenwerking met de business en andere afdelingen en in de communicatie nog wel verbetering mogelijk is. Een aantal ondervraagden gaf aan dat bij hun organisaties Finance niet uitblinkt in het luisteren naar en betrekken van andere afdelingen. Dat is dus een belangrijk en serieus te nemen aandachtspunt. 

Een andere verklaring voor de perceptiekloof is dat Finance zich nog steeds (vooral) richt op de verslaglegging. Daarin is het team goed en zeker waardevol voor het topmanagement. Die rapportages zijn gestandaardiseerd en gaan over het verleden, terwijl de business –  vertellen de ondervraagde managers – juist behoefte heeft aan specifieke analyses en snelle antwoorden op ad hoc-vragen om stappen vooruit te zetten. Bovendien is een veelgehoorde klacht dat het plan- en verslagleggingsproces echt een Finance-kwestie is, waarbij de business nauwelijks of pas heel laat betrokken wordt. Een derde pijnpunt is de beschikbaarheid van eenduidige en relevante data. In veel (legacy)systemen zit data op veel plekken vast en is het voor niet-financials vrijwel onmogelijk om direct relevante inzichten daaruit te krijgen. 

Het rapport ‘Finance in the digital era’ geeft Finance concrete handvatten om zijn rol als strategisch partner te versterken. Juist omdat bij deze editie van het onderzoek de andere functies zijn betrokken. Die blik van buitenaf op Finance, van onder meer Marketing & Sales, Operations & Supply Chain, IT en HR, geeft een mooi inzicht op de positie en perceptie van Finance in de organisatie en levert waardevolle aanknopingspunten op om die positie te verbeteren.